PUBLIC ANNOUNCEMENT

Government of Haiti Issues 10 Year Passports to Haitians living in The U.S. Starting February 4, 2019

As part of the Haitian Government’s larger mission to offer a more dynamic and efficient service to Haitians living in the United States, passports will now be issued to adult applicants for a duration of ten (10) years. Applicants under the age of eighteen (18) will receive passports valid up to five (5) years.

Please see the chart below for more information and applicable fees. The provided information is only applicable to the Consular Section at the Embassy of Haiti in Washington, DC.

ADULT APPLICANTS (over the age of 18, passports valid for 10 years)

Passport Category Processing Time Processing Fee (USD) Execution Fee (USD) via FedEx Total (USD)
Regular Same day $145.00 $0.00 $145.00
Renewal by Mail 10-14 business days $145.00 $20.00 $165.00
MINOR APPLICANTS (under the age of 18, passports valid for 5 years)
Passport Category Processing Time Processing Fee (USD) Execution Fee (USD) via FedEx Total (USD)
Regular Same day $120.00 $0.00 $120.00
Renewal by Mail 10-14 business days $120.00 $20.00 $140.00

KOMINIKE PIBLIK

Gouvènman Ayiti a ap delivre paspò 10 zan bay tout Ayisyen ki ap viv Etazini, a pati 4 fevriye 2019

Youn nan misyon Gouvènman Ayisyien an se bay sitwayen Ayiti k ap viv Ozetazini yo pibon sèvis. Ositou, komanse 4 fevriye 2019, sitwayen ki gen omwen dizwit (18) lane ap jwenn paspò pou dizan (10 lane). Sa ki gen mwens ke dizwit (18) lane va resevwa paspò pou senkan (5 lane).

Tanpri, konsilte tablo silaa pou nou jwenn plis enfòmasyon ak konbyen kòb n ap peye pou paspò yo. Enfòmasyon yo valab sèlman pou Seksyon Konsilè Anbasad Ayiti nan Washington, DC.

SITWAYEN KI MAJÈ (omwen dizwit (18) lane, paspò dizan (10 lane)

Kategori Paspò Tan l ap Pran
Pou li fèt
Konbyen Kòb (DolaUS) Frè (DolaUS)
pa FedEx
Total
(DolaUS)
Regilye Menm jou a $145.00 $0.00 $145.00
Pa Kourye 10-14 jou la semenn $145.00 $20.00 $165.00

SITWAYEN KI MINÈ (mwens ke dizwit (18) lane, paspò senkan (5 lane)

Kategori Paspò Tan l ap Pran
Pou li fèt
Konbyen Kòb (DolaUS) Frè (DolaUS) pa FedEx Total
(DolaUS)
Regilye Menm jou a $120.00 $0.00 $120.00
Pa Kourye 10-14 jou la semenn $120.00 $20.00 $140.00

ANNONCE PUBLIQUE

Le Gouvernement d’Haïti délivre des passeports valides pour 10 ans aux Haïtiens vivant aux Etats-Unis, à partir du 4 février 2019

Offrir de meilleurs services aux Haïtiens vivant aux Etats-Unis d’Amérique fait partie de la mission du Gouvernement Haïtien; en consequence, celui-ci a décidé d’émettre désormais des passeports d’une durée de dix (10) ans en faveur des applicants adultes. Les mineurs, âgés de moins de dix-huit (18) ans, recevront des passeports valides pour cinq (5) ans.

Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour plus d’information et la liste des frais applicables. Ces informations concernent seulement la Section Consulaire de l’Ambassade d’Haïti à Washington, DC.

APPLICANTS ADULTES (âgés de 18 ans et plus, passeports valides pour 10 ans)

Type de Passeport Temps d’Exécution Frais (Dollar US)  Frais (USD)
d’Exécution
via FedEx
Total
(DollarUS)
Régulier Même jour $145.00 $0.00 $145.00
Par Courrier 10-14 jours ouvrables $145.00 $20.00 $165.00

APPLICANTS MINEURS (âgés de moins de 18 ans, passeports valides pour 5 ans)

Type de Passeport Temps d’Exécution Frais (Dollar US)  Frais (USD)
d’Exécution via FedEx
Total
(DollarUS)
Régulier Même jour $120.00 $0.00 $120.00
Par Courrier 10-14 jours ouvrables $120.00 $20.00 $140.00