Birth Certificate

Any Haitian parent residing in one of the states within the Embassy’s jurisdiction can register his or her child with the Consular Section and obtain a birth certificate. The documents required are as follows:

  1. Parent’s valid Haitian passport
  2. Parent’s marriage certificate, if married
  3. Child’s foreign birth certificate and French translation.

Acte de Naissance

Tout parent haïtien résidant dans l’un des Etats faisant partie de la juridiction de l’Ambassade peut déclarer son enfant à la Section Consulaire et obtenir son acte de naissance. Les documents requis sont les suivants :

  1. Le passeport haïtien valide du parent
  2. L’acte de mariage du parent, s’il est marié
  3. L’acte de naissance étranger de l’enfant et sa traduction française.

Deklarasyon d nesans

Yon paran ayisyen ki abite nan youn nan Eta ameriken ki sou jiridiksyon Anbasad la ka deklare pitit li nan Seksyon konsilè Anbasad la pou li ka jwenn batistè pou pitit li. Men dokiman li dwe prezante :

  1. Paspò ayisyen valid paran an ;
  2. Sètifika maryaj paran an, si li marye ;
  3. Batistè etranje timoun nan ak tradiksyon li an franse.